การไม่เลือกปฏิบัติ

 1. ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ถิ่นกำเนิด เผ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม หรือเรื่องอื่นใด
 2. บริษัท ฯ จะไม่กีดกันในการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเข้ารับการฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การสิ้นสุดสภาพการจ้าง หรือการเกษียณ ด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพสมรส ความนิยมชมชอบทางเพศ สถานภาพทางกาย และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม
 3. การจ่ายค่าตอบแทน บริษัทฯ จะพิจารณาจากงานที่มีลักษณะเดียวกันเหมือนกันรวมทั้งปริมาณที่ทำเท่ากัน บริษัท ฯ จะจ่ายค่าตอบแทนที่เท่ากัน โดยปราศจากการแบ่งแยก เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพสมรส ความนิยมชมชอบทางเพศ สถานภาพทางกาย และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม
 4. บริษัท ฯ จะไม่แทรกแซงกิจกรรมในสิทธิส่วนบุคคลที่จะยึดถือปฏิบัติตามหลักความเชื่อ หรือความจำเป็นตามเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม โดยกิจกรรมดังกล่าวต้องไม่มีผลกระทบต่องาน ต่อเพื่อนร่วมงาน หรือบริษัทโดยส่วนรวม
 5. สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย
 6. จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่แจ้งเรื่องการละเมิดสิทธิดังกล่าว
 7. สำหรับผู้กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติ หรือการล่วงละเมิด เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณใดๆก็ตาม บริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไข หรือพิจารณาดำเนินการทางวินัยตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้นอกจากนี้ พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
 8. บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในนโยบายฉบับนี้ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้บริษัทฯ ยินดีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากพนักงานทุกคน

 

การคุกคาม และการล่วงละเมิด

 1. บริษัทฯ จะจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ให้ความเคารพและตระหนักถึงศักดิ์ศรีของบุคคล ไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ คุกคาม ล่วงละเมิดทุกกรณี
 2. บริษัทฯ มิให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกคนใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการกระทำการ หรือ รู้เห็น และการกระทำที่มิชอบในการข่มขู่ คุกคาม ล่วงละเมิดทั้งร่างกายและทางจิตใจ โดยการแสดงออกด้วยวาจา ท่าทาง หรือการสัมผัสทางกายต่อพนักงาน
 3. บริษัทฯ จัดให้มีระบบร้องทุกข์ เพื่อตรวจสอบพฤติกรรม หรือการกระทำที่เป็นการข่มขู่ คุกคามและล่วงละเมิด
 4. บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้พนักงานของบริษัททุกคนแสดงพฤติกรรม รวมถึงการแสดงออกทางท่าทาง การใช้คำพูด การสัมผัสทางกายหรือการกระทำที่มีลักษณะเป็นการกดขี่ บังคับ คุกคามทางเพศ ข่มขืนกระทำชำเราหรือการเอารัดเอาเปรียบ
 5. บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้กระทำการด้วยวาจาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น วิพากษ์วิจารณ์ร่างกาย พูดหยอกล้อ พูดหยาบคาย เป็นต้น
 6. บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้กระทำการด้วยอากัปกิริยาที่สอไปในทางเพศ เช่น การใช้สายตาลวนลาม การทำสัญญาณหรือสัญลักษณ์ใด ๆ เป็นต้น
 7. บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้มีการแสดงหรือสื่อสารด้วยวิธีการใด ๆ ที่ส่อไปในทางเพศ เช่น แสดงรูปลามกอนาจาร ส่งจดหมาย ข้อความ หรือการสื่อสารรูปแบบอื่น เป็นต้น
 8. กรณีที่พนักงานกระทำผิดกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ฯ บริษัท ฯ ได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยที่เหมาะสมกับความผิด โดยจะพิจารณาจากความหนัก เบา ของความผิด เจตนาในการกระทำความผิด ความดี และโทษทางวินัยที่ผ่านมาสำหรับการพิจารณาลงโทษนั้นบริษัท ฯ ถือเป็นนโยบายว่าก่อนที่จะลงโทษพนักงานทุกครั้ง บริษัท ฯ จะสอบสวนความผิดนั้นโดยละเอียด ด้วยการมอบหมายให้ฝ่ายบุคคลร่วมกับผู้บังคับบัญชาระดับแผนกขึ้นไปร่วมกันสอบสวน พร้อมกับแจ้งให้พนักงานทราบถึงความผิดที่เกิดขึ้น เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสชี้แจงเรื่องราวต่างๆ ก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่พนักงานมากที่สุด และบริษัท ฯ ไม่อนุญาตให้มีการลงโทษพนักงานโดยการทำร้ายร่างกายพนักงาน เช่น เฆี่ยน ตี หรือว่ากล่าวด้วยคำพูดที่หยาบคาย พูดจาเสียดสี การข่มขู่คุกคามทางกายและจิตใจ หรือโดยการตัดสิทธิประโยชน์ของพนักงาน เป็นต้น
 9. บริษัทฯ จะจัดให้มีกระบวนการพิจารณาการลงโทษทางวินัยตามขั้นตอนที่กำหนด ทั้งนี้จะไม่มีการปลดออก เลิกจ้าง และไล่ออก โดยไม่มีกฎเกณฑ์ หรือเลือกปฏิบัติ ซึ่งก่อนที่จะลงโทษพนักงานทุกครั้ง จะมีการสอบสวนความผิดนั้นโดยละเอียด พร้อมกับแจ้งให้พนักงานทราบถึงความผิดที่เกิดขึ้นเพื่อให้พนักงานชี้แจงเรื่องราวต่าง ๆ ก่อให้เกิดความเป็นธรรม แก่พนักงานมากที่สุดก่อนนำเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อใช้ดุลพินิจในการสั่งลงโทษตามความหนักเบาของการกระทำความผิดทางวินัย
 10. บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการทำงาน ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับในการทำงาน ประกาศและคำสั่งต่าง ๆ ของบริษัท ฯ ที่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงให้พนักงานสามารถแสดงข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน สิทธิที่จะเข้าถึงกระบวนการในการรับฟังการชี้แจ้งก่อนตัดสินลงโทษทางวินัยภายในองค์กร 
 11. บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมือง โดยชอบตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง จะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เมื่อเกิดเหตุการณ์ขัดแย้งหรือขาดเสถียรภาพทางการเมืองและประชาธิปไตยอย่ารุนแรง

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

นโยบายค่าตอบแทน และสวัสดิการ

 1. บริษัทฯ จะกำหนดค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดหรือตามมาตรฐานอุตสาหกรรมด้วยความยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ แต่จะพิจารณาตามหลักที่ว่างานเท่ากันค่าตอบแทนเท่ากัน
 2. บริษัทฯ พิจารณาการปรับค่าจ้างด้วยความยุติธรรม เพื่อแยกให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานมีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ตามระเบียบการประเมินผลงาน การเลื่อนตำแหน่ง
 3. บริษัทฯ มีระบบการบันทึก รายงาน อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
 4. บริษัทฯ จะสื่อสารระบบค่าตอบแทนทุกประเภทให้พนักงานทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน

บริษัทฯ ดำเนินนโยบายการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนพนักงานด้วยหลักความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน โดยมีการเทียบเคียงกับตลาดแรงงาน และบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีการขึ้นค่าจ้างประจำปี การจ่ายเงินจูงใจตามผลงาน การปรับเงินพิเศษให้พนักงานที่มีศักยภาพสูงและผลงานดี

การจ้างงานและบริหารแรงงานอย่างเป็นธรรม

 1. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดต่างๆ และจะคุ้มครองสิทธิของพนักงานให้เท่าเทียมกัน
 2. บริษัทฯ จัดให้มีระบบการจ้างงานที่มีสัญญาจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีข้อตกลงการจ้างงานอย่างชัดเจน
 3. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการผ่าน ระบบคณะกรรมการสวัสดิการ และระบบอื่น ๆ ซึ่งพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
 4. บริษัทฯ จัดให้มีระบบร้องทุกข์ เพื่อเป็นสื่อในการสร้างความเข้าใจและสัมพันธ์ที่ดี รวมทั้งให้เกิดความเป็นธรรมในการจ้างงาน ซึ่งกำหนดขั้นตอนไว้ในกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กร หมวดที่ 9 เรื่องการร้องทุกข์
 5. บริษัทฯ มีการจ้างงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีการใช้แรงงานบังคับ และไม่หลีกเลี่ยงภาระหน้าที่ของนายจ้าง ซึ่งครอบคลุมทั้งการจ้างงานของผู้รับเหมา ผู้รับจ้างช่วง นักศึกษาฝึกงาน
 6. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ หรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน