1. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อบริษัท

1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเทกำลังกายและกำลังความคิดในการทำงาน ตลอดจนปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายของบริษัท ค่านิยม และประเพณีอันดีงาม โดยถือประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ

1.2 มีความโปร่งใสและเปิดเผย โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อื่นตรงไปตรงมา ด้วยหลักการในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ

1.3 ปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและยุติธรรม โดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยสุจริตและมีความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ

1.4 มุ่งสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้ความสำคัญกับการสร้างแนวคิดหรือผลิตสิ่งใหม่ ๆ ที่สามารถแข่งขันในตลาดได้ และการบริหารงานโดยยึดหลักจริยธรรมคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

1.5 สร้างความสัมพันธ์อันดี โดยให้ความร่วมมือกับสังคม ชุมชน หน่วยงานราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการให้ข้อมูลพนักงานทุกระดับควรปฏิบัติหน้าที่อย่างระมัดระวัง รอบคอบเพื่อประโยชน์ของบริษัท และส่วนรวม

1.6 หลีกเลี่ยงการให้ และหรือรับสิ่งของ รับการเลี้ยงรับรองหรือประโยชน์ใด ๆ จากคู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจในทางที่ชอบธรรมของบริษัทหรือในเทศกาลหรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม

1.7 ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำหรือปกปิดการกระทำใด ๆ ที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกปิดการกระทำใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย

  1. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

2.1 ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือ และเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งมีความสุภาพต่อพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานทุกระดับ

2.2 ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสม และจัดให้มีสวัสดิการที่เพียงพอ และสอดคล้องกับสถานการณ์แก่พนักงาน

2.3 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงนให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน อยู่เสมอ

2.4 การแต่งตั้ง โยกย้าย พนักงาน รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และเหมาะสม

2.5 ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

2.6 จัดให้มีการอบรมสัมมนาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ ในการทำงานของพนักงาน

2.7 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับ อย่างเท่าเทียม และเสมอภาค โดยเปิดช่องทางให้พนักงานได้ชี้แจ้ง หรือ ร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิด เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน หรือการตัดสินใจของพนักงาน โดยถือปฏิบัติตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ

  1. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า

3.1 ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องการให้บริการ

3.2 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการอย่างถูกต้องและครบถ้วน

3.3 รักษาข้อมูลความลับและสารสนเทศของลูกค้า

3.4 ให้ความรู้ต่อลูกค้า เพื่อพัฒนาการให้บริการ

3.5 จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียน เกี่ยวกับการบริการ

  1. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อคู่ค้า

4.1 ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย

4.2 ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ 

จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกันทันที

  1. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า

5.1 ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

5.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม

5.3 ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

 

  1. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้การค้า

6.1 ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้การค้าอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย

6.2 ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกันทันที

  1. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเน้นเรื่อง สิ่งแวดล้อม และการศึกษา

นอกเหนือจากการที่บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินการให้เติบโตและมั่นคง ยังตระหนักถึงความปลอดภัย ของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สิ่งแวดล้อม และชุมชน โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆตามแนวปฏิบัติสากล และยังมุ่งเน้นในการสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

7.1 ไม่กระทำการใด ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อความเสียหายของสิ่งแวดล้อมและสังคม

7.2 ปลุกจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้น กับพนักงานทุกระดับ

7.3 ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่น ในการพัฒนาพื้นฐานของการศึกษา ศาสนาสถานสุขลักษณะของเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส รวมถึงสิ่งแวดล้อมของชุมชน

7.4 ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีท้องถิ่น

7.5 กำหนดให้มีมาตราการป้องกัน/แก้ไข เมื่อเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท